Essay Sociale Kaart Van Nederland

De sociale staat van Nederland 2015

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden we aan de hand van een beschrijving van belangrijke levensgebieden en maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen.

Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de context van economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven komen we tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking.

In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijven we niet alleen hoe Nederland en de Nederlanders er op dit moment voor staan, maar ook welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan en hoe Nederland presteert in vergelijking met andere Europese landen.

We besteden ook aandacht aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en voorkeuren die mensen hebben voor de inrichting van hun leven verschillen immers en zijn gerelateerd aan onder andere hun leeftijd, geslacht, gezondheid, etnische herkomst en financiële positie.

We schenken wat meer aandacht aan kwetsbare groepen, die wellicht minder dan anderen delen in de welvaart en het welzijn van Nederland. In deze SSN komt ook een middengroep in Nederland aan bod: de middelbaar opgeleiden. Hoe vergaat het hen? Hebben zij meer dan andere groepen te maken met achteruitgang en verslechtering, zoals vaak wordt beweerd?

Inmiddels zijn er signalen dat de economische crisis ten einde loopt. In de SSN 2013 constateerden we dat de kwaliteit van leven verslechterd was vergeleken met twee jaar daarvoor. In deze SSN bekijken we hoe het sindsdien is gegaan. Is de kwaliteit van leven verder achteruitgegaan, of zijn Nederlanders veerkrachtig?

Sociale Kaart Nederland (Isatis Care en MEE) levert als non-profit coöperatie een complete landelijke Sociale kaart-oplossing om gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij hun taak burgers en professionals de weg te laten vinden binnen het Sociale domein.

Ga bijvoorbeeld naar de Sociale kaart van Rotterdam en ervaar zelf hoe de kaart werkt!

De Sociale kaart is een website, voor burgers en professionals, met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Inmiddels delen meer dan zestig gemeenten, organisaties en honderden professionals oplossingen binnen het sociale domein voor inwoners. Dit maakt deze Sociale kaart uniek in Nederland. De meeste sociale kaartsystemen beperken zich tot informatie over organisaties binnen de gemeentegrenzen of voor een specifieke doelgroep of probleem.

Door samen op te trekken binnen Sociale Kaart Nederland voorkomen we overlap en delen we de kosten.

Meer over de Sociale kaart
Categories: 1

0 Replies to “Essay Sociale Kaart Van Nederland”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *